Doelstelling

First Aid Stichting (FAST) heeft als doel te bevorderen al datgene wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde geestelijke en/of lichamelijke eerste hulp door vrijwilligers, ongeacht de omstandigheid of situatie waarin deze hulp noodzakelijk is.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. het samenstellen van instructiemateriaal;
  2. het in- en verkopen van materialen ten behoeve van de voorlichting, de opleidingen en het daadwerkelijk verlenen van eerste hulp;
  3. het helpen organiseren van opleidingen;
  4. het geven van voorlichting over opleidingen;
  5. het verlenen van ondersteuning (materieel en financieel) aan de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Nationale Bond voor EHBO, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40477948, deze vereniging hierna genoemd: Nationale Bond voor EHBO;
  6. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.